image header web

กรอกแบบแสดงความต้องการที่เรียน


ส่วนของข้อมูลนักเรียน


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ปัจจุบัน


ส่วนของข้อมูลผู้ปกครอง


ส่วนของข้อมูลความต้องการสถานศึกษา

**สถานศึกษาในลำดับที่ 1-5 ต้องเลือกไม่ซ้ำกัน

หากไม่สามารถจัดหาที่เรียนได้ตามที่แจ้งความประสงค์ข้างต้น ยินดีให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จัดหาที่เรียนอื่นแทนหรือไม่